ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти (далі РЦП інклюзивної освіти) є структурним підрозділом Інституту післядипломної педагогічної освіти (далі – Інституту) Київського міського університету імені Бориса Грінченка (далі – Університету) і підпорядковується директору Інституту.

2. Метою діяльності РЦП інклюзивної освіти є реалізація освітньої політики держави з питань підтримки дітей/осіб з особливими освітніми потребами в системі дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва в умовах інклюзивної та спеціальної освіти.

3. РЦП інклюзивної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту» (2145-19), «Про вищу освіту» (2984-14), «Про професійно-технічну освіту» (1838-19), «Про загальну середню освіту» (651-14), «Про дошкільну освіту» (2628-14), «Про позашкільну освіту» (1841-14), «Про ратифікацію Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї» (1767-17), нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, положеннями, наказами, листами, рекомендаціями щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України; розпорядженнями Київської міської державної адміністрації; рішеннями Київської міської ради; наказами, листами, розпорядженнями Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Статутом, Положеннями, наказами, розпорядженнями, листами ректора Університету; Статутом, Положеннями, наказами, розпорядженнями директора Інституту та цим Положенням.

4. РЦП інклюзивної освіти взаємодіє із: Міністерством освіти і науки України та його підрозділами; інститутами Національної академії педагогічних наук України, зокрема з Інститутом спеціальної педагогіки; Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); інклюзивно-ресурсними центрами міста Києва (далі ІРЦ); закладами дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, вищої освіти; структурними підрозділами Університету.

5. РЦП інклюзивної освіти підпорядковується директору Інституту.

6. Зміни до основних напрямів діяльності РЦП інклюзивної освіти визначають заступники директора з навчально-методичної роботи та з наукової роботи.

7. Створення, припинення діяльності, реорганізація та ліквідація РЦП інклюзивної освіти здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку.

8. Положення визначає основні завдання і зміст діяльності працівників РЦП інклюзивної освіти.

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

1.Здійснення основних завдань діяльності РЦП підтримки інклюзивної освіти, забезпечення змісту і напрямів роботи згідно чинного законодавства.

2. Діяльність Центру здійснюється за такими основними напрямами:

 • науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти з питань впровадження інклюзивної та спеціальної освіти;
 • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка діяльності у сфері інклюзивної та спеціальної освіти, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники міста Києва у сфері інклюзивної та спеціальної освіти;
 • здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів міста Києва;
 • забезпечення навчання та підвищення кваліфікації фахівців ІРЦ, педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, вищої освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної та спеціальної освіти;
 • підвищення рівня компетентності посадових осіб міської та районних у місті Києві державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами;
 • здійснення аналітичної та прогностичної діяльності щодо організації інклюзивного навчання у місті Києві;
 • підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, попередження дискримінації, формування позитивного ставлення до таких дітей та їх батьків

3. Основними завданнями діяльності Центру є:

 • проведення навчання та підвищення кваліфікації фахівців ІРЦ, педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти з питань інклюзивної та спеціальної освіти;
 • підвищення професійної компетентності з питань організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами посадових осіб міської та районних у місті Києві державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, шляхом організації та проведення тренінгів, семінарів, вебінарів тощо;
 • надання консультативно-методичної допомоги з питань інклюзивної та спеціальної освіти керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти, медичним, соціальним працівникам, батькам (іншим законним представникам дитини) та громадським організаціям;
 • ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в ІРЦ м. Києва, за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;
 • ведення реєстру дітей, які навчаються в інклюзивних групах, інклюзивних класах у м. Києві;
 • ведення реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами у м. Києві, у тому числі фахівців закладів дошкільної освіти компенсуючого типу, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, громадських об’єднань за згодою цих фахівців;
 • збір та узагальнення інформації щодо закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань м. Києва, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами;
 • участь у вивченні та узагальненні досвіду роботи закладів освіти, в яких впроваджене інклюзивне навчання;
 • участь в організації апробації та моніторингових дослідженнях навчально-методичного забезпечення та якості впровадження інклюзивної та спеціальної освіти в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва;
 • науково-методична підтримка навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків з питань впровадження інклюзивної та спеціальної освіти;
 • вивчення потреб і надання консультацій педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивних і спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, спеціальних школах (школах-інтернатах), дошкільних навчальних закладах, дошкільних навчальних закладах компенсуючого та комбінованого типів;
 • науково-методичне забезпечення роботи з керівними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів із інклюзивними та спеціальними класами, спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), дошкільних навчальних закладів дошкільних навчальних закладів компенсуючого та комбінованого типів м. Києва.
 • співпраця із засобами масової інформації щодо висвітлення діяльності навчальних закладів та окремих педагогічних працівників, питань розвитку інклюзивної та спеціальної освіти у м. Києві, а також висвітлення цієї та іншої інформації на сайті РЦП інклюзивної освіти;
 • в межах компетенції надання пропозицій щодо удосконалення мережі закладів освіти з інклюзивним навчанням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

III. СТРУКТУРА ЦЕНТРУ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. РЦП інклюзивної освіти функціонує як цілісний науково-організаційно-методичний підрозділ Інституту.
 2. Штатний розпис, права, посадові обов’язки, які розробляються відповідно до діючого законодавства і «Положення про РЦП інклюзивної освіти», затверджує директор Інституту.
 3. РЦП інклюзивної освіти очолює завідувач, який призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади ректором Університету за поданням директора Інституту.
 4. До складу РЦП інклюзивної освіти входять методисти відповідно до штатного розпису Інституту. Методисти призначаються на посаду на конкурсній основі та звільняються з посади наказом директора Інституту.
 5. Напрями і зміст діяльності методистів визначаються посадовими інструкціями.
 6. Працівникам науково-методичного центру встановлюється заробітна плата згідно з тарифними розрядами посад Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року №1298 (1298-2002-п), відповідно до чинного законодавства.

IV. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. РЦП інклюзивної освіти технічно оснащений відповідно до потреб виробничої діяльності.

V. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Центр за наявності належних матеріально-технічних, соціально-культурних та фінансових ресурсів може:

 1. Організовувати та проводити міжнародні науково-методичні семінари, конференції, практикуми, наради, виставки тощо, здійснювати обмін і взаємне стажування працівників, брати участь у міжнародних науково-методичних заходах;
 2. Готувати угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм і проектів, установлювати прямі зв`язки з партнерами за кордоном, міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн у встановленому чинним законодавством порядку.